Informació fiscal desglossada

Informe de contribució fiscal

Explicar adequadament la importància de la contribució tributària del Grup Colonial és una prioritat per a la companyia des del punt de vista de la transparència i la responsabilitat social corporativa.

En aquesta línia, Colonial desglossa de forma pública els pagaments d'impostos principals en aquells països on té presència, cosa que reflecteix la importància atorgada per Colonial als assumptes fiscals, així com el seu nivell de compromís amb els grups d'interès principals.

Es pot accedir a tota aquesta informació al document següent: Contribució fiscal del Grup Colonial.

Informació fiscal financera i no financera

Informació fiscal financera

La configuració de la despesa per impost de Colonial es recull de forma detallada en els comptes anuals consolidats de Colonial i les seves societats dependents i en els comptes anuals individuals d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., concretament a les notes 18 i 18, respectivament.

Informació fiscal no financera

El desglossament de la informació no financera pot trobar-se a l’apartat 2.2.2 de l’informe de Transparència Fiscal de l’exercici 2023

Estat de les inspeccions i els litigis de naturalesa tributària principals

Inspeccions

Períodes oberts a revisió per part de les autoritats tributàries

Amb data 2 de novembre de 2022 s’ha comunicat a Colonial l’inici d’actuacions inspectores de comprovació i investigació amb caràcter general per l’impost sobre societats dels exercicis 2018 a 2021, i per l’impost sobre el valor afegit, les retencions a compta de no residents i retencions i ingressos a compta de rendiments del treball, professionals i activitats econòmiques del període d’octubre 2018 a desembre 2021.

La resta de societats espanyoles, al tancament de l’exercici 2023 tenen oberts a inspecció els exercicis 2019 i següents pels demés impostos que els hi són d’aplicació.

Inspeccions iniciades en exercicis anteriors

A Espanya, a inicis de l’any 2023, hi havia catorze processos d’inspecció oberts relatius a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres: tots per obres realitzades en edificis de Madrid.

Inspeccions durant l'exercici 2023

Durant l’exercici 2023, l’Ajuntament de Madrid va iniciar dotze actuacions inspectores del Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres i l’Ajuntament de Barcelona va iniciar sis més.

Al tancament de l’exercici 2023 s’han tancant vint-i-dos expedients amb l’Ajuntament de Madrid i un expedient amb l’Ajuntament de Barcelona.

Cap d’elles ha tingut un impacte significatiu per a Colonial.

Litigis

La majoria dels processos litigiosos de naturalesa tributària de Colonial sorgeixen d’un procés de devolució d’ingressos indeguts, on s’ingressen els impostos pertinents en temps i forma, i posteriorment se sol·licita la devolució de l’import ingressat. Aquesta sol·licitud de devolució podria ser rebutjada per l’administració; en aquest cas, Colonial impugnaria l’acte de denegació i així començaria un procés judicial. Seguint aquesta estratègia processal, Colonial evita la generació de contingències en els seus comptes, però sense perdre el legítim interès a defensar la seva posició en els Tribunals.

Els litigis més rellevants es refereixen a la impugnació de dues liquidacions complementàries de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, derivades de la compra d’immobles per discrepància de criteri entre el valor consignat en escriptura pública i el valor assignat per l’Administració. Durant l’exercici 2023 s’ha resolt un dels litigis a favor de la companyia, quedant pendent de resolució un litigi.

Addicionalment, Colonial té diversos litigis sobre discrepàncies en els valors cadastrals de determinats immobles situats a Madrid i Barcelona.

Colonial no té provisions corresponents a litigis fiscals, ni espera possibles impactes significatius derivats dels litigis oberts.

Territoris de baixa tributació

Segons l’article 529 de la Llei de Societats de Capital (RDL 1/2010 de 2 de juliol) el Consell d’Administració de les societats cotitzades no podrà delegar determinades facultats de decisió, entre d’altres, l’aprovació de la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, com tampoc qualssevol altres transaccions o operacions de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, puguin menyscabar la transparència de la societat i del seu grup.

Colonial entén el concepte de paradís fiscal o jurisdicció no cooperativa com aquells territoris que, o bé permeten l’elusió d’impostos, o bé faciliten l’opacitat de les inversions, i que són qualificats com a tal, segons la normativa vigent.

La política de Colonial és que no es realitzen inversions en territoris qualificats com a paradisos fiscals o jurisdiccions no cooperatives o a través d’ells, amb la finalitat de minorar la càrrega tributària.  A més, Colonial no utilitza entitats radicades en paradisos fiscals o jurisdiccions no cooperatives, amb la finalitat d’ocultar el vertader titular de rendes, activitats, béns o drets.

Grup Colonial no té cap inversió en territoris qualificats com a paradisos fiscals o jurisdiccions no cooperatives.

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept