Responsabilitat social

El 2015, el Grup Colonial publica la primera Memòria de Responsabilitat Social Corporativa per tal de donar resposta a les expectatives de tots els seus grups d’interès. Els grups d’interès del Grup Colonial es de neixen com el conjunt de persones que han contribuït al progrés de la companyia, se’n consideren part i,al seu torn, són els responsables del desenvolupament empresarial del Grup. Aquests grups estan representats pels accionistes i inversors, els nançadors, els clients, els empleats, els proveïdors i la societat en el seu conjunt. L’Informe Anual Integrat 2020 dóna resposta a les inquietuds i expectatives de tots ells.

Per a més informació, vegeu la Informe Anual Integrat 2020.

Política de Responsabilitat Social Corporativa

Pla d’igualtat

Política Mediambiental 

Política Bienestar

Política Biodiversitat

Política Cambio Climàtic

Política Criterios ESG Proveedores

Política Energia Renovables i EECN

Premis Sostenibilitat

2021

Al setembre de 2021, Colonial ha estat premiada, per sisena vegada consecutiva, amb el "EPRA Best Practices Gold Award - Sustainability Reporting"

2020

Al setembre de 2020, Colonial ha estat premiada, per cinquena vegada consecutiva, amb el "EPRA Best Practices Gold Award - Sustainability Reporting"

2019

Al setembre de 2019, Colonial ha estat premiada, per quarta vegada consecutiva, amb el "EPRA Best Practices Gold Award - Sustainability Reporting"

 

2018

Al setembre de 2018, Colonial ha estat premiada, per tercera vegada consecutiva, amb el "EPRA Best Practices Gold Award - Sustainability Reporting".

 

FTSE Russell (el nom comercial de FTSE International Limited i Frank Russell Company) confirma que Inmobiliaria Colonial S.A. ha estat avaluada de forma independent segons els criteris FTSE4Good i ha complert els requisits per convertir-se en un component de la sèrie FTSE4Good Index. Creada pel proveïdor d'índexs global FTSE Russell, la sèrie d'índexs FTSE4Good està dissenyada per mesurar el rendiment de les empreses que demostren una forta pràctica ambiental, social i de govern (ESG). Els índexs FTSE4Good són utilitzats per una gran varietat de participants del mercat per crear i avaluar fons d'inversió responsables i altres productes.

FTSE Russell (the trading name of FTSE International Limited and Frank Russell Company) confirms that Inmobiliaria Colonial S.A. has been independently assessed according to the FTSE4Good criteria, and has satisfied the requirements to become a constituent of the FTSE4Good Index Series. Created by the global index provider FTSE Russell, the FTSE4Good Index Series is designed to measure the performance of companies demonstrating strong Environmental, Social and Governance (ESG) practices. The FTSE4Good indices are used by a wide variety of market participants to create and assess responsible investment funds and other products.

http://www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good

logo_screen_rgb_ftse4good_web.jpg

2017

Al setembre de 2017, Colonial ha estat premiada, per segona vegada consecutiva, amb el "EPRA Best Practices Gold Award - Sustainability Reporting". En l'àmbit de la sostenibilitat, segueix sent, l'única companyia espanyola de l'índex EPRA que ha estat reconeguda amb aquesta màxima qualificació.

2016

Al setembre de 2016, Colonial ha estat premiada amb el "EPRA Best Practices Gold Award - Sustainability Reporting", i amb el "Most Improved Annual Report - Award". En l'àmbit de la sostenibilitat és l'única companyia espanyola de l'índex EPRA que ha estat reconeguda amb aquestes màximes qualificacions.

 

Model de sostenibilitat del Grup Colonial

1. Estratègia clara de generació de ux d’efectiu a través de gestió proactiva de la cartera.

2. Rendibilitat atractiva amb un per l de risc baix.

3. Cartera prèmium d’immobles d’alta qualitat i màxima eficiència energètica.

4. Excel·lència en la prestació de serveis.

5. Gestió transparent dels grups d’interès.

Gestió col·laborativa amb els proveïdors

El Grup promou i incentiva la col·laboració amb aquells proveïdors i contractistes que acreditin estàndards socials, ambientals i d’ordre ètic que combreguin amb els seus. El 100% dels proveïdors de negoci del Grup Colonial (entesos com els proveïdors de serveis als immobles) estan subjectes a processos d’homologació, amb l’objectiu de garantir en tot moment el compliment legal i el compliment del codi ètic de la companyia.

Equip de professionals

L’objectiu de la gestió dels recursos humans és el de fomentar el potencial humà i professional mitjançant el desenvolupament de les persones que formen part de l’organització. En aquest sentit, es busca oferir una ocupació estable i de qualitat, per així poder aconseguir els objectius establerts en el pla estratègic del Grup i garantir la satisfacció dels empleats. Així mateix, les accions de recursos humans de nides ns ara re ecteixen el compromís del Grup amb una estratègia de creixement centrada en el client i en la qual els empleats participin plenament en la seva consecució.

Al tancament de l’any 2016, el Grup comptava amb la implicació de 150 persones, de les quals el 51% desenvolupava les seves funcions a SFL i el 49% a Colonial, amb una diversitat de plantilla composta per 87 de dones i un 63 homes.

Ecoeficiència

El Grup Colonial assumeix el compromís de procurar el respecte més gran pel medi ambient en el desenvolupament de les seves activitats, així com de minimitzar els efectes negatius que, eventualment, puguin ocasionar aquestes activitats des de les societats del Grup. Amb aquesta nalitat, es treballa per establir les millors pràctiques, tot involucrant clients, treballadors i proveïdors, per assolir uns alts nivells d’eficiència en els seus edificis, i reduir-ne així l’impacte en l’entorn. Aquest objectiu té com a nalitat aconseguir una cartera d’edificis eficients que requereixin un consum de recursos menor en la seva activitat diària, i per tant assolir una disminució de les emissions de CO2, una reducció del consum i generació de materials, i una disminució en el consum d’aigua.

Amb la intenció d’establir l’estratègia que permeti assolir els objectius, la direcció va aprovar una Política general en què es compromet a l’aportació dels recursos necessaris per assolir aquests objectius i metes. Així mateix, s’han dut a terme auditories energètiques que han permès fer la revisió energètica inicial (tot utilitzant els termes de l’ISO 50.001), amb la de nició de les àrees d’ús significatiu d’energia i la identificació de les oportunitats per millorar l’acompliment energètic.

Certificacions

El Grup Colonial té com a objectiu treballar la millora de l’eficiència energètica, basada en els processos de certificació energètica, per tal d’implantar processos de millora contínua en els immobles. En el seu inventari disposa d’immobles amb acreditacions de cinc normes: ISO 50001, ISO 14001, BREEAM, LEED i HQE. A més, l’empresa disposa de certificacions d’eficiència energètica de compliment obligat a Espanya.

En l’actualitat, el 93% de la cartera d'immobles del Grup Colonial disposa d'alguna certificació en aquesta matèria.