Polítiques i principis generals en matèria de fiscalitat

Bon govern, transparència i integritat

Els nostres compromisos de bon govern, transparència i integritat, juntament amb la creació de valor per a accionistes i inversors, regeixen la gestió dels negocis i les activitats empresarials.

Valors

A Colonial som conscients de la importància de la nostra contribució a les finances públiques i al seu sosteniment de manera coincident amb la nostra capacitat econòmica, complint puntualment les nostres obligacions tributàries sobre la base dels principis de responsabilitat i transparència fiscal.

A Colonial ens comprometem a actuar amb transparència, honestedat i respecte per la llei i el bé de la comunitat en la gestió dels assumptes fiscals. El nostre compromís és complir les lleis fent-ne una interpretació raonable, cooperar amb les autoritats i facilitar-los la informació necessària. En aquest context, el compliment de la legislació tributària vigent en cada moment forma part dels principis que inspiren la responsabilitat corporativa de Colonial, i els tributs satisfets constitueixen una de les seves contribucions al desenvolupament econòmic i social de la societat en què opera.

Estratègia fiscal

L'Estratègia fiscal de Colonial es regeix per les directrius següents:

 • La reducció del risc fiscal i prevenció d'aquelles conductes susceptibles de generar-lo, tot fomentant conductes ètiques i íntegres que acompleixin les exigències fiscals actuals. 
 • Evitar la utilització d'estructures de caràcter opac amb finalitats tributàries, enteses com aquelles destinades a impedir el coneixement per part de les administracions tributàries competents del responsable final de les activitats o el titular últim dels béns o drets implicats.
 • Fer servir els instruments específics que estableix l'ordenança i el Codi de bones pràctiques tributàries (consultes prèvies a les autoritats fiscals, acords previs de valoració, etc.) per minorar els conflictes i la litigiositat derivada de la interpretació diferent de la normativa aplicable.
 • Col·laborar amb les administracions tributàries competents en la detecció i cerca de solucions pel que fa a les pràctiques fiscals fraudulentes que es puguin desenvolupar en els mercats en què Colonial opera.
 • Facilitar la informació i documentació amb transcendència fiscal que sol·licitin les administracions tributàries competents en el menor termini possible i amb l'abast necessari.
 • La promoció de relacions cooperatives amb l'Administració Tributària.

El Consell d'Administració de la companyia va aprovar l'Estratègia fiscal de Colonial el 10 de desembre del 2015, que s'actualitza sempre que calgui.  

Sistema de gestió i control de riscos fiscals

El Comitè d'Auditoria i Control (d'ara endavant, CAC), d'acord amb el que preveu el Reglament del Consell d'Administració, té encomanada la funció de supervisió del funcionament i l'eficàcia del sistema de gestió i control dels riscos de Colonial, inclosos els fiscals. Particularment, el CAC emet un informe previ al Consell d’Administració sobre (i) la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, (ii) les operacions amb parts vinculades, i (iii) les principals operacions amb transcendència econòmica i fiscal, en especial sobre les operacions de reorganització societària. 

Colonial ni ha creat ni manté cap participació en entitats domiciliades en jurisdiccions no cooperatives, ni en territoris de baixa o nul·la tributació.

D'acord amb l'anterior, correspon el CAC supervisar directament la unitat d'Auditoria Interna, com a unitat responsable d'assegurar el bon funcionament dels sistemes de control i gestió de riscos de la companyia, tot assegurant la participació de la direcció en les decisions estratègiques de control i gestió de riscos i fomentant una cultura en què el risc sigui un factor que cal tenir en compte en totes les decisions i a tots els nivells dins l'entitat.

El model de gestió i control de riscos fiscals està compost per cinc elements que, combinats, persegueixen un sistema de control adequat per a la prevenció de riscos:

 • Entorn de control: conjunt de normes, processos i estructures que constitueixen la base sobre la qual es desenvolupa el control intern de l'organització.
 • Avaluació de riscos i activitats de control: la porten a terme conjuntament la unitat d'Auditoria Interna i els responsables dels processos i els propietaris dels riscos. Cada risc fiscal identificat compta amb, com a mínim, una activitat de control l'objectiu de la qual és prevenir que es produeixi un risc i mitigar-ne l'impacte.
 • Activitats de supervisió: és supervisat de manera contínua per comprovar si el seu disseny i operativitat resulten adequats respecte de les exigències de la normativa aplicable, tot analitzant i resolent les incidències identificades.
 • Informació i comunicació: es promouen les iniciatives necessàries per a la difusió adequada i la formació del personal, de manera que els membres de la companyia puguin complir adequadament el que preveu la normativa.
 • Sistema disciplinari: l'incompliment de les mesures previstes en el model i de les normes de conducta de la companyia és sancionat mitjançant l'aplicació del règim sancionador de Colonial previst al conveni col·lectiu de la companyia.

El Consell d'Administració de la companyia va aprovar la Política de gestió de riscos fiscals el 10 de desembre del 2015, que s'actualitza sempre que calgui i pretén ser el document base del marc de control fiscal de Colonial.

Aquesta Política mira de regular els principis que han de guiar la funció fiscal de Colonial per tal de portar a terme una gestió i un control correctes dels riscos fiscals, i determina:

 • Els principis que han de guiar la gestió dels riscos fiscals, establint les obligacions i responsabilitats dins de l'organització pel que fa al cas i incloent-hi una descripció de les mesures que han d'existir per mitigar els riscos fiscals eventualment identificats.
 • Els principis que han de guiar el control correcte dels riscos fiscals, que inclouen, d'una banda, la realització d'una sèrie de controls preventius ex ante i, de l'altra, la realització d'una sèrie de controls ex post que comporten la identificació, la mesura, l'anàlisi, el seguiment i el reporting d'aquests riscos.

Per a Colonial la diligència deguda és un factor rellevant en el desenvolupament dels seus negocis, tant pel que fa al control de la selecció dels membres de l'organització (diligència deguda interna) com de les terceres parts amb què es relaciona (diligència deguda externa).

Pel que fa a les societats participades del Grup, Colonial realitzarà els millors esforços perquè s'hi apliqui l'Estratègia fiscal i la Política de gestió i control de riscos fiscals de Colonial, excepte en aquells casos en què, atenent les seves particularitats, aquestes societats tinguin una estratègia fiscal o una política de gestió i control de riscos fiscals pròpies.

A la secció C.2.1 de l'Informe Anual de Govern Corporatiu de l'exercici 2022 es descriuen les principals actuacions realitzades per el CAC durant l'exercici, entre elles, les relatives als assumptes fiscals de la Societat.

Addicionalment, en el següent document es pot trobar més detall de les activitats realitzades en relació amb aquests assumptes fiscals.

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept