Relació cooperativa amb l'Administració Tributària

Colonial es troba adherida al Codi de bones pràctiques tributàries després de l'acord adoptat pel Consell d'Administració de la companyia a la sessió del 10 de desembre del 2015. En aquest sentit, es desenvolupen determinades conductes de compliment obligat per a l'administrat, que inclouen:

  • Que l'estratègia fiscal de Colonial hagi estat fixada pel seu Consell d'Administració, estigui documentada i sigui coneguda pels alts directius de l'empresa.
  • Que el Consell d'Administració hagi aprovat les operacions i les inversions de risc fiscal especial. 
  • Que la política de gestió de riscos de la societat hagi previst mesures per mitigar els riscos fiscals identificats i hagi establert regles internes de govern corporatiu en aquesta matèria, el compliment de les quals pot ser objecte de verificació. 
  • Que l'empresa hagi utilitzat sistemes eficaços d'informació i control intern dels riscos fiscals, pel que fa al fet que el seu disseny i funcionament estiguin plenament integrats en els sistemes generals de control intern del negoci que desenvolupa. 

Durant l’exercici 2023 Colonial ha presentat l’Informe Anual de Transparència Fiscal corresponent a l’exercici 2022, seguint la proposta per al reforçament de les bones pràctiques de transparència fiscal empresarial de les empreses adherides al Codi de Bones Pràctiques Tributaries.

Així mateix, en compliment de les normes de govern corporatiu en matèria fiscal i del que preveu el Codi de bones pràctiques tributàries, de manera periòdica s'informa el Comitè d'Auditoria i Control de la situació fiscal de la companyia.

En relació als temes fiscal, Colonial tracta de donar resposta a totes les qüestions que li són plantejades pels diferents grups d’interès a través dels diferents canals de comunicació existents. En aquest sentit, Colonial posa a disposició dels seus empleats, consellers, accionistes, proveïdors, contractistes i subcontractistes un Canal Ètic, a través del qual aquests col·lectius poden traslladar de forma confidencial i anònima qualsevol consulta o comunicar qualsevol irregularitat de la qual tinguin coneixement i que estigui inclosa en l’àmbit objectiu del Codi Ètic.

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept