Avís legal i política de privacitat

1. En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA (Des d'ara Colonial), empresa titular de l'domini www.inmocolonial.com

Denominació Social: Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA
Domicili social: Castellana 52, 28046, Madrid
Informació de Contacte: Avinguda Diagonal 532, 08006, Barcelona; Telèfon: 93 404 79 00; e-mail: infocolonial@inmocolonial.com
Dades Registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 36.660, Foli 87, Full M-30822, inscripció 276ª.
CIF: A28027399

2. USUARIS: L'accés i / o ús d'aquest portal atribueix a qui ho realitza la condició d'USUARI, acceptant-se per aquest, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL: www.inmocolonial.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Colonial o tercers. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de l'portal. Aquesta responsabilitat s'estén a l'registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts de l'portal. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara fòrums de discussió, canals de comunicació) que Colonial ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Colonial, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Colonial es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que , al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Colonial no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums o altres eines de participació.

4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos personales que obtengamos serán tratados por Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., cuya información de contacto se detalla a continuación:

Denominación Social: Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.
Dirección: Paseo de la Castellana, 52, 28046 – Madrid
Teléfono: 93 404 79 00
Correo electrónico: dpo@inmocolonial.com

Dichos datos personales se tratarán para poder responder a las consultas que nos efectúe a través de los formularios habilitados a tal efecto, así como, si así nos lo solicita o lo autoriza con respecto a las cookies que instalamos, para adaptar la página web a sus necesidades, y para informarle y enviarle comunicaciones, incluso por medios electrónicos y/o telemáticos, sobre nuestra empresa, incluyendo información sobre los distintos acontecimientos societarios del Grupo Colonial. En consecuencia, la base jurídica del tratamiento es su consentimiento.

Asimismo, en caso de facilitarnos su currículum, trataremos sus datos para gestionar el correspondiente proceso de selección, en cuyo caso la base jurídica será la necesidad de aplicar medidas precontractuales a petición del interesado o concluir un contrato.

Los datos personales se tratarán únicamente durante el tiempo en que sean necesarios, útiles y pertinentes. En este sentido, una vez finalizada la relación o bien solicitada su supresión, los datos se conservarán a los solos efectos de y durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales que sean de aplicación. Sólo tendrán acceso a los mismos aquellos terceros a los que esté legalmente obligada a facilitarlos y a las empresas cuya intervención resulte necesaria para las finalidades antes indicadas.

Asimismo, podrá ejercer, en los términos establecidos por la legislación vigente, sus derechos de acceso, rectificación o supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, revocar el consentimiento prestado, o solicitar la portabilidad de sus datos dirigiendo una comunicación postal a la dirección indicada anteriormente o electrónica a dpo@inmocolonial.com. En cualquier caso, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Tots els continguts de la pàgina web de Colonial, entenent-se a títol merament enunciatiu, textos, documents, fotografies, dibuixos, imatges, icones, representacions gràfiques, continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi fonts, les marques, noms comercials o altres signes distintius, són titularitat exclusiva de Colonial o de tercers i estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual, excepte que s'especifiqui el contrari.

De conformitat amb l'exposat, l'usuari haurà de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web de Colonial que siguin titularitat de Colonial o de tercers, quedant expressament prohibida qualsevol modalitat d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió de la informació o elements continguts a la web de Colonial esmentats en aquest apartat, mitjançant qualsevol suport i mitjà, no autoritzat expressament i prèviament pels seus respectius titulars. El contingut d'aquesta pàgina web es pot visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat sense cap finalitat comercial.

La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, de les lleis de propietat industrial i intel·lectual, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents de el Codi Penal.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: Colonial no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts al web de Colonial, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.
Colonial no es responsabilitza de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de Colonial mitjançant enllaços, hipervincles o links, a  www.inmocolonial.com, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de Colonial.

Colonial no assumeix cap responsabilitat en relació amb aquells continguts als quals s'hagi accedit a través de la pàgina web de Colonial, però es facilitin per part de terceres persones o entitats, i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que vinculats amb ells puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (Ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (Iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (Iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (V) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (Vi) infracció el dret de protecció de dades; de el secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones; i (vii) en general l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables.

Colonial no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena a l'control de Colonial; (Ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (Iii) ús indegut o inadequat de la pàgina web de Colonial; (Iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.
En tot cas, l'USUARI de l'portal de Colonial serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Colonial pugui patir com a conseqüència de l'incompliment per l'usuari de les obligacions a què queda sotmès per aquest avís legal, o per les condicions particulars que li siguin d'aplicació.

7. POLÍTICA DE SEGURETAT: Es prohibeix la creació de links a la pàgina web de Colonial des de terceres pàgines web sense autorització expressa i per escrit de Colonial.
L'accés a l'portal no implica l'obligació per part de Colonial de controlar l'absència de virus, o de qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'usuari en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.
Colonial no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació de servei de l'portal.

8. MODIFICACIONS: Colonial es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

9. DRET D'EXCLUSIÓ: Colonial es reserva el dret a restringir l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús, així com les seves posteriors modificacions.

10. GENERALITATS: Colonial perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: Colonial podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l'accés a la pàgina web, l'USUARI i Colonial acorden sotmetre expressament a la normativa espanyola vigent i als jutjats de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia a qualsevol fur general o especial que els pogués correspondre.

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept