Relació cooperativa amb l'Administració Tributària

Colonial està adherida al Codi de bones pràctiques tributàries després de l'acord adoptat pel Consell d'Administració de la companyia a la sessió del 10 de desembre del 2015. En aquest sentit, es desenvolupen determinades conductes de compliment obligat per a l'administrat, que inclouen:

  • Que l'estratègia fiscal de Colonial hagi estat fixada pel seu Consell d'Administració, estigui documentada i sigui coneguda pels alts directius de l'empresa.
  • Que el Consell d'Administració hagi aprovat les operacions i les inversions de risc fiscal especial. 
  • Que la política de gestió de riscos de la societat hagi previst mesures per mitigar els riscos fiscals identificats i hagi establert regles internes de govern corporatiu en aquesta matèria, el compliment de les quals pot ser objecte de verificació. 
  • Que l'empresa hagi utilitzat sistemes eficaços d'informació i control intern dels riscos fiscals, pel que fa al fet que el seu disseny i funcionament estiguin plenament integrats en els sistemes generals de control intern del negoci que desenvolupa. 

Així mateix, en compliment de les normes de govern corporatiu en matèria fiscal i del que preveu el Codi de bones pràctiques tributàries, de manera periòdica s'informa el Comitè d'Auditoria i Control de la situació fiscal de la companyia.

En relació als temes fiscal, Colonial tracta de donar resposta a totes les qüestions que li són plantejades pels diferents grups d’interès a través dels diferents canals de comunicació existents.