Informació fiscal desglossada

Informe de contribució fiscal

Explicar adequadament la importància de la contribució tributària del Grup Colonial és una prioritat per a la companyia des del punt de vista de la transparència i la responsabilitat social corporativa.

En aquesta línia, Colonial desglossa de forma pública els pagaments d'impostos principals en aquells països on té presència, cosa que reflecteix la importància atorgada per Colonial als assumptes fiscals, així com el seu nivell de compromís amb els grups d'interès principals.

Es pot accedir a tota aquesta informació al document següent: Contribució fiscal del Grup Colonial.

Informació fiscal financera i no financera

Informació fiscal financera

La configuració de la despesa per impost de Colonial es recull de forma detallada en els comptes anuals consolidats de Colonial i les seves societats dependents i en els comptes anuals individuals d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., concretament a les notes 19 i 17,
respectivament.

Informació fiscal no financera

El desglossament de la informació no financera pot trobar-se a l’apartat 2.2.2 de l’informe de Transparència Fiscal de l’exercici 2020

Estat de les inspeccions i els litigis de naturalesa tributària principals

Inspeccions

Períodes oberts a revisió per part de les autoritats tributàries

A Espanya, al tancament de l’exercici 2020 Colonial té oberts a inspecció els exercicis 2014, 2015 i següents de l’Impost sobre Societats. Així mateix, Colonial i les seves filial controlades tenen oberts a revisió, amb caràcter general, els exercicis 2015 i següents per a la resta d’impostos que els són d’aplicació.

Inspeccions tancades durant l'any 2020

A Espanya, durant el 2020 s’ha tancat un procés d’inspecció relatiu a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de les obres de rehabilitació d’un immoble situat a Madrid.

Inspeccions durant l'exercici 2021

A Espanya, a inicis de l’any 2021, hi havia cinc processos d’inspecció oberts relatius a la inspecció de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de les obres de rehabilitació de quatre edificis situats a Madrid, i per la construcció d’un edifici a Barcelona. Han finalitzat quatre processos sense impacte significatiu per a Colonial.

Es troba obert des de 2020 un procés d’inspecció relatiu a l’alta cadastral per nova construcció d’un edifici a Madrid.

Durant l’ any 2021 s’ha iniciat una actuació inspectora per part de l’Ajuntament de Madrid sobre l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per les obres de rehabilitació realitzades en un immoble.

Litigis

La majoria dels processos litigiosos de naturalesa tributària de Colonial sorgeixen d’un procés de devolució d’ingressos indeguts, on s’ingressen els impostos pertinents en temps i forma, i posteriorment se sol·licita la devolució de l’import ingressat. Aquesta sol·licitud de devolució podria ser rebutjada per l’administració; en aquest cas, Colonial impugnaria l’acte de denegació i així començaria un procés judicial. Seguint aquesta estratègia processal, Colonial evita la generació de contingències en els seus comptes, però sense perdre el legítim interès a defensar la seva posició en els Tribunals.

Els litigis més rellevants es refereixen a la impugnació de dues liquidacions complementàries de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, derivades de la compra d’immobles per discrepància de criteri entre el valor consignat en escriptura pública i el valor assignat per l’Administració.

Addicionalment, Colonial té diversos litigis sobre discrepàncies en els valors cadastrals de determinats immobles situats a Madrid i Barcelona.

Colonial no té provisions corresponents a litigis fiscals, ni espera possibles impactes significatius derivats dels litigis oberts.

Territoris de baixa tributació

La política de Colonial és que no es realitzin inversions en o a través de territoris qualificats com a paradisos fiscals amb la finalitat de minorar la càrrega tributària. A més, Colonial no utilitza entitats radicades en paradisos fiscals amb la finalitat d'ocultar el titular vertader de rendes, activitats, béns o drets.