Altra informació de rellevància fiscal

No prestació de serveis fiscals per part de l'auditor de comptes

Colonial no contracta serveis d'assessorament fiscal amb la firma que realitza l'auditoria dels seus comptes anuals.

Els serveis prestats per la firma d'auditoria durant l'any 2020 es redueixen a aquells referits als serveis d'auditoria de comptes mateixos, així com a revisions limitades dels estats financers i altres serveis menors relacionats amb l'auditoria, que inclouen el suport per a revisions limitades, l'emissió de comfort letters i informes de procediments acordats per a ràtios vinculades a contractes de finançament i al valor liquidatiu d'actius. En l'exercici 2020 l'auditor no va prestar serveis fiscals ni altres serveis diferents dels anteriors.  

En aquest enllaç està disponible l'Informe d'independència de l'auditor extern per a l'exercici 2020.

Model de prevenció de riscos normatius de Colonial

Colonial compta amb un Model de prevenció de riscos normatius, entre els quals s'inclouen els penals, les eines principals del qual són el Codi ètic, el Manual de prevenció de riscos penals, el Manual de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i el Reglament intern de conducta en l'àmbit del mercat de valors. Aquestes eines, juntament amb el canal de denúncies, proporcionen a Colonial un marc normatiu sòlid que recull els seus valors i principis en matèria d'ètica i compliment normatiu.

Aquest Model té l'objectiu de prevenir l'incompliment de la normativa aplicable a Colonial i, per tant, la comissió de delictes al si de la seva activitat; es tracta d'un sistema estructurat i orgànic que compta amb procediments i activitats de vigilància i control gestionats per la unitat de Compliment Normatiu, que actua amb dependència funcional del Comitè d'Auditoria i Control.

Entre els riscos penals que són objecte de revisió en el Model de Colonial hi ha el blanqueig de capitals i el delicte d'aixec de béns.

Tots els professionals de la companyia són responsables de l'execució i el compliment del Model i les diferents eines que el conformen estan disponibles a la Intranet de la companyia. Així mateix, la companyia disposa d'un pla de formació anual a càrrec de la unitat de Compliment Normatiu a través del qual es promouen iniciatives per a la seva difusió i comprensió.

Per acabar, el Model és supervisat de manera contínua per part d'Auditoria Interna i de la unitat de Compliment Normatiu i els resultats d'aquesta supervisió són elevats al Comitè d'Auditoria i Control, que és l'òrgan responsable de la supervisió del funcionament i del compliment del Model.