Portfoli Centres logísticos & Altres

Valls

Tarragona | Polígon Industrial de Valls | 3rd ring | Moxignaga, 5 | Superfície total sobre rasant: 26.026 m²